Μυθολογία
Mythology

Download Greek Fonts
Αρχαία Eλληνική Mυθολογία
Η αρχαία ελληνική μυθολογία περιγράφει ένα συναρπαστικό κόσμο, όπου οι θεοί και οι άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν ακραίες καταστάσεις. Μέσα στους μύθους κατοικεί απέραντη ομορφιά αλλά και ανείπωτη φρίκη. Αυτά τα στοιχεία έχουν εμπνεύσει ζωγράφους, γλύπτες, συγγραφείς και άλλους καλλιτέχνες ανά τους αιώνες.

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι αφιερωμένες τόσο στους μύθους όσο και στα έργα των ευρωπαίων ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα που με τόση επιτυχία έχουν απεικονίσει αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο.
Παρουσίαση στα ελληνικά
Ancient Greek Mythology
Ancient Greek Mythology describes a fascinating world, where gods and people are often placed in extreme situations. Inside these myths lives stunning beauty but also untold horror. These elements have inspired painters, sculptors, writers and other artists over the centuries.

The following pages are dedicated to the myths as well as to the paintings of european artists of the 19th and 20th centuries who have so successfully depicted this fascinating world.
Presentation in english


Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.

Thank you for visiting Ancient Greek Mythology.
Your comments will be greatly appreciated.


Το έργο αυτό παρουσιάστηκε στο World Wide Web στις 21 Νοεμβρίου, 1998.

Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα
στις 2 Ιανουαρίου, 2004, Λευκωσία, Κύπρος.

This page was first presented on the World Wide Web on 21 November, 1998.

This page was last updated
on 2 January, 2004, Lefkosia, Cyprus.

© 1998-2003 Τεύκρος Συμεωνίδης

Το έργο του τίτλου της σελίδας είναι "The Tribute To The Minotaur" του Auguste Gendron.
Το φόντο είναι από λεπτομέρεια του "Florinda Αnd Ηer Companions" του Franz Xaver Winterhalter.


© 1998-2003 Tefkros Symeonides
The title painting is "The Tribute To The Minotaur" του Auguste Gendron.
The background is a detail from "Florinda Αnd Ηer Companions" by Franz Xaver Winterhalter.

Ο μετρητής αυτός ξεκίνησε στις 30 Νοεμβρίου, 2003.

This counter was initiated on 30 November, 2003.